Henkilöstö PDF Tulosta

tuula Tuula Heinonen, FT, dosentti, FICAM:in johtaja
Fil.tri Tuula Heinonen toimii dosenttina sekä Turun (biokemiallinen toksikologia) että Helsingin (biokemia) yliopistoissa. Hän on Euroopan rekisteröity toksikologi. Dos. Heinonen on Vaihtoehtomenetelmäkeskus eläinkokeille, FICAM; johtaja. Hänen vastuullaan on ollut johtaa keskuksen pystyttämistä ja on sen johtaminen.

Ennen FICAM:ia tri Heinonen työskenteli 17 vuoden ajan lääketeollisuudessa eri toimissa kuten in vitro- ja in vivo-kokeiden johtajana, pystyttäen ja johtaen GLP-laboratorioita, osastopäällikkönä ja tutkimus- ja tuotekehitysjohtajana. Hän on myös kokemusta kliinisten tutkimusten johtamisesta. Dos. Heinonen on ottanut osaa useisiin lääkealan viranomaistapaamisiin (FDA, EMEA ja kansalliset viranomaiset) liittyen lääkkeiden eri kehitysvaiheisiin tai koko lääkemolekyylin tutkimus- ja kehityssuunnitelmaan. Dos. Heinonen on ennen siirtymistään teollisuuden palvelukseen  toiminut Työterveyslaitoksella tutkijana tutkien työympäristön kemikaalien toksisuutta ja syöpävaarallisuutta käyttäen in vitro- ja eläinkokeita. Nämä työt liittyivät kyseisten yhdisteiden karsinogeenisuus- ja toksisuusriskinarviointeihin.

timo Timo Ylikomi, LT, Professori

Timo Ylikomi on valmistunut Tampereen yliopistosta lääketieteen tohtoriksi. Hän on tehnyt tutkimusta Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksessa ja Ranskassa (Strasbourg ja Pariisi). Timo Ylikomi on solubiologian professori toimien sekä solubiologian tutkimusryhmässä että FICAMissa. Parhaillaan hän johtaa solubiologian tutkimusta aiheinaan steroidihormonien toiminta, funktionaalinen genomiikka, aikuisen kantasolut sekä kudos- ja soluteknologia. Hänen monitieteinen tutkimuksensa yhdistää kliinisen lääketieteen, solu- ja molekyylibiologian sekä insinööritieteet.

tarja Tarja Toimela, FT
Tarja Toimela valmistui Jyväskylän yliopistosta filosofian maisteriksi pääaineenaan solubiologia. Filosofian tohtorin tutkinnon hän on suorittanut Tampereen yliopistossa in vitro toksikologian alalta (2004). Hänellä on laaja kokemus soluviljely- ja soluanalyysitekniikoista sekä in vitro toksikologian menetelmistä.

marika Marika Mannerström, FL
Marika Mannerström on valmistunut filosofian lisensiaatiksi Helsingin yliopistosta pääaineenaan fysiologia. Hänellä on yli kymmenen vuoden työkokemus tutkijana erilaisissa tutkimusprojekteissa (in vitro toksikologia, solubiologia, ravitsemusfysiologia, mikrobiologia). Hän on työskennelyt GLP-laboratorioissa erilaisissa GLP:n pystyttämiseen ja ylläpitoon liittyvissä tehtävissä sekä tutkimuksen johtajana (SD). FICAMissa hän toimii laadunvarmistajana (QA).

pauliina Pauliina Hemminki, FM

Pauliina Hemminki on Itä-Suomen yliopistosta toksikologian koulutusohjelmasta valmistunut filosofian maisteri. Käytännön tutkimustyön hän teki Biolääketieteen laitoksella, anatomian tutkimusryhmässä aiheesta ”UV-B säteilyn vaikutus organotyyppiseen ihoviljelmään”. FICAMissa Pauliina Hemminkin tutkimusaihe liittyy neurotoksisuusmallin kehittämiseen.

Outi Huttala Outi Huttala, FM
Outi Huttala on valmistunut Tampereen yliopiston bioteknologian koulutusohjelman soluteknologian suuntautumisvaihtoehdolla filosofian maisteriksi ja on tällä hetkellä väitöskirjaopiskelijana FICAMissa. Opiskeluharjoitteluissa hän työskenteli IBT:n Molekyyli-immunologian ryhmässä ja ent. Regean Neuroryhmässä. Hän teki Pro gradu - työnsä FICAMissa, jossa hän optimoi kantasolupohjaista angiogeneesimallia ja virtaussytometriaprotokollaa laadunvarmistusmenetelmäksi. Väitöskirjaprojektina hänellä on tällä hetkellä verisuonituksen yhdistäminen in vitro rasvakudosmalliin.

hannaT Hanna Tähti, FT,  Professori emer.
Hanna Tähti on valmistunut tohtoriksi Helsingin yliopistosta, jossa hän on edelleen dosenttina. Tampereen yliopistossa prof. Tähdellä on pitkä ura toksikologian tutkijana.  Hän on kehittänyt koe-eläinten käytölle vaihtoehtoisia menetelmiä erityisesti neurotoksikologian tutkimukseen. Hän on työskennellyt opettajana ja tutkijana Helsingin yliopistossa (1964-1973) ja Tampereen Yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa (1973-2004) sekä toksikologina lääketeollisuudessa (Leiras, Tampere 1987-88). Vuonna 1999 hän perusti yhdessä professori Timo Ylikomin kanssa  Tampereen yliopiston lääketieteen laitokseen  Solututkimuskeskuksen, jonka tavoitteena oli kehittää ihmisen soluviljelymalleja in vitro toksikologiaan ja lääkekehittelyyn ja joka on ollut perustana FICAMin synnylle.

FICAMissa hän toimii tieteellisenä asiantuntijana.

Prof. Tähti on Euroopan rekisteröity toksikologi. Hän on toiminut Euroopan toksikologiyhdistyksen (EUROTOX) hallituksessa (!997-2003), ja on kyseisen yhdistyksen kunniajäsen vuodesta 2005 lähtien. Hän oli FINCOPA:n (Finnish Consensus Platform for Alternatives) perustajajäsen ja ensimmäinen puheenjohtaja (2003-2007), ja toimii edellen FINCOPA:n hallituksessa.

Laboratoriohenkilökunta:

Maaret Vaani Maaret Vaani
Maaret Vaani on valmistunut bioanalyytikoksi Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta. Tämän jälkeen hän on työskennellyt GLP-laboratorioissa erilaisissa GLP:n pystyttämiseen ja ylläpitoon liittyvissä tehtävissä. FICAMissa hän toimii laboratorioesimiehenä ja vastaa GLP:n toteutumisesta.

Paula Helpiölä Paula Helpiölä
Erikoislaboratoriomestari Paula Helpiölä on työskennellyt FICAMissa sen perustamisesta (v. 2008) lähtien. Hänellä on pitkä ura tutkimuslaboranttina (v. 1989 lähtien) Tampereen yliopiston Lääketieteen laitoksessa ja kyseisen laitoksen Solututkimuskeskuksessa (1999-2008).  Hänellä on vahva osaaminen kudoksista eristettävien solujen sekä kaupallisten solujen viljelystä.
Paula on valmistunut laborantiksi Pirkanmaan ammattikoulusta ja sittemmin täydentänyt koulutustaan suorittamalla approbatur-oppimäärän tietojen käsittelystä ja biokemiasta.FICAMissa Paula työskentelee angiogeneesimallin parissa. Lisäksi Paulan tehtäviin kuuluvat mm. solupankista vastaaminen, useiden laitteiden ylläpidosta huolehtiminen sekä toimintaohjeiden laatimiseen ja päivittämiseen osallistuminen.

Mirja Hyppönen Mirja Hyppönen
Erikoislaboratoriomestari Mirja Hyppönen on valmistunut laborantiksi Pirkanmaan taitokeskuksesta vuonna 2000. Hän on aiemmin kouluttautunut diplomi-tuotantoinsinööriksi. Hän on suorittanut lisäkoulutusta mm. soluviljelyssä, puhdastilatyöskentelyssä, PCR-töissä ja koe-eläinten käsittelyssä tutkimuksessa. Mirja on työskennellyt GMP-organisaatiossa tuotekehityslaboranttina ennen FICAMia. Työ on käsittänyt monipuolisia laboratoriotehtäviä  (immunologia, histologia, vasta-aineiden tuotanto, peptidien valmistus).
Tampereen yliopiston palveluksessa Mirja on ollut vuodesta 2002. FICAMissa hän on työskennellyt solumallien kehitystyössä (endometrium, angiogeneesi) immunohistokemian, sytotoksisuus- ja ELISA-menetelmien parissa.  Mirjan GLP-tehtäviin kuuluu mm. solumasterpankkien teko, erilaisia laitevastuita sekä GLP-tutkimuksissa työskentely.